509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi A3 (8P z 03)A3 (8P z 03)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

90 KM
115 KM
230 Nm
290 Nm

105 KM
135 KM
250 Nm
300 Nm

105 KM
135 KM
250 Nm
320 Nm

140 KM
177 KM
320 Nm
395 Nm

170 KM
200 KM
350 Nm
420 Nm

140 KM
173 KM
320 Nm
395 Nm

170 KM
204 KM
350 Nm
415 Nm

105 KM
130 KM
175 Nm
220 Nm

125 KM
155 KM
200 Nm
260 Nm

160 KM
200 KM
250 Nm
315 Nm

200 KM
246 KM
280 Nm
350 Nm

265 KM
302 KM
350 Nm
430 Nm

340 KM
390 KM
450 Nm
530 Nm