509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi Q3Q3

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
170 KM
320 Nm
Nm

177 KM
207 KM
380 Nm
450 Nm

170 KM
205 KM
280 Nm
340 Nm

211 KM
245 KM
300 Nm
360 Nm