509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Honda Civic (+ 2001)Civic (+ 2001)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

100 KM
125 KM
220 Nm
265 Nm

105 KM
130 KM
210 Nm
260 Nm