509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Hyundai LantraLantra

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

112 KM
140 KM
235 Nm
285 Nm