509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo C70 (-2006)C70 (-2006)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

163 KM
203 KM
230 Nm
310 Nm

170 KM
183 KM
230 Nm
245 Nm

193 KM
231 KM
270 Nm
350 Nm

240 KM
276 KM
330 Nm
410 Nm

240 KM
278 KM
330 Nm
410 Nm

245 KM
274 KM
330 Nm
410 Nm