509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

VW Golf 6Golf 6

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

90 KM
135 KM
230 Nm
300 Nm

105 KM
135 KM
250 Nm
300 Nm

110 KM
148 KM
250 Nm
320 Nm

140 KM
177 KM
320 Nm
395 Nm

170 KM
200 KM
350 Nm
420 Nm

85 KM
130 KM
160 Nm
220 Nm

105 KM
130 KM
175 Nm
220 Nm

122 KM
152 KM
200 Nm
250 Nm

160 KM
195 KM
240 Nm
300 Nm

210 KM
265 KM
280 Nm
350 Nm

235 KM
300 KM
300 Nm
420 Nm

270 KM
308 KM
350 Nm
430 Nm